WYDZIAŁ PREWENCJI - Struktura KPP w Łęczycy - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Struktura KPP w Łęczycy

WYDZIAŁ PREWENCJI


Wydział Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel.47 842 31 -17

 fax. (024) 721 11 15
 
 
 
 Naczelnik Wydziału Prewencji
podkom. Mirosław Jabłoński
 
 

   Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji 

podkom. Krzysztof Jankowski

                                                                         

 


Priorytetowe zadania wydziału prewencji to:

zapewnienie ładu i porządku publicznego,
zwalczanie przestępczości,
ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej,
zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.Wydział Prewencji składa się z:


1.Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne:

zapobieganie i zwalczanie przestępczości oraz wykroczeń określonych zakresem działania Policji,
reagowanie na wszelkiego rodzaju zjawiska kryminogenne i patologie społeczne,
zabezpieczenie uroczystości, zgromadzeń i imprez o charakterze masowym.

2. Zespół Dzielnicowych w Łęczycy:

rozpoznawanie zjawisk i zdarzeń,
zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości i wykroczeń,
rozpoznawanie rejonów pod względem osobowym, terenowym, ogólnej charakterystyki regionów, występujących zjawisk i zdarzeń wywierających bezpośredni wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.


3.Zespół Dyżurnych:

realizacja zadań w zakresie zapewnienia natychmiastowej realizacji policji na zgłoszone zdarzenie,


4.Zespół do Spraw Wykroczeń:

prowadzi czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenie oraz występuje w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przed sądami.


5.Zespół do Spraw Organizacji Służby i Operacji Policyjnych:

monitorowanie stanu zagrożenia przestępstwami, wykroczeniami i innymi zjawiskami patologii społecznej,
koordynowanie planów dyslokacji służby stosownie do zagrożeń wynikających z analiz stanu porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu,
nadzorowanie zagadnień dot. cudzoziemców,
planowanie i organizacja działań KPP w Łęczycy w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych.

 

6. Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii

zapobieganie i zwalczanie przestępczości i demoralizacji nieletnich,
współdziałanie z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami społecznymi powołanymi do realizacji zadań w zakresie zwalczania patologii wśród nieletnich.