Zaświadczenie o zdarzeniu drogowym - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Zaświadczenie o zdarzeniu drogowym

Zaświadczenie o zdarzeniu drogowym

Zasady udostępniania przez Policję danych dla uczestników zdarzeń drogowych

Informujemy, że w Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy uczestnik zdarzenia drogowego zaistniałego na terenie powiatu łęczyckiego może otrzymać niezbędne dane wskazane w art. 44 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym w formie zaświadczenia, o którym mowa w art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego. W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć wniosek zawierający co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi wraz z jej adresem oraz treść żądania (przykładowy wzór wniosku do pobrania tutaj). Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, którą należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta w Łęczycy (przelewem bankowym lub gotówką w kasie Urzędu). Dowód opłaty należy dołączyć do wniosku nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia. Dopuszcza się przedłożenie wygenerowanego elektronicznie potwierdzenia przelewu (w takim przypadku w tytule przelewu należy określić, iż wpłata dotyczy zaświadczenia dot. zdarzenia drogowego z dnia/numer sprawy itp.).

Zaświadczenie może być wydane także pełnomocnikowi, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783)

 

Informujemy ponadto, że – zgodnie z dyspozycją art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym – kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym (czyli zdarzeniu z osobą ranną lub zabitą) jest obowiązany podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku. W innych przypadkach zdarzeń drogowych również nic nie stoi na przeszkodzie w przekazaniu tych danych bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Każdy uczestnik zdarzenia drogowego może zgłosić zaistniałą szkodę komunikacyjną bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej. W takim przypadku ubezpieczyciel sam zwróci się do jednostki Policji o przesłanie informacji dotyczącej danego zdarzenia drogowego, którą otrzyma bezpłatnie w trybie art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1206).

Dysponując numerem rejestracyjnym pojazdu każdy poszkodowany może samodzielnie ustalić firmę ubezpieczeniową i numer polisy sprawcy korzystając z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego znajdujących się na stronie www.ufg.pl.

strona w fazie prac