Posterunek Policji w Piątku - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Twój Dzielnicowy

Posterunek Policji w Piątku


Posterunek Policji w Piątku
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

Adres: ul. Stodolniana 5
   99-120 Piątek
tel. (24) 722-10-07 

 Nadrzędna całodobowa jednostka Policji - KPP Łęczyca tel.  (24)721-11-00

Dyżur kierownika posterunku- każdy  poniedziedziałek  godzina : 10:00 - 14:00

Czas służby w posterunku określony jest grafikiem, indywidualnie dla każdego z policjantów.


 

 Kierownik Posterunku

 asp. szt. Sebastian Kieliszek


Kontakt:
Adres: ul. Stodolniana 5
   99-120 Piątek
tel. (24) 722-10-07  
tel. kom. 723 659 579

 Połączenia na telefony służbowe dzielnicowych będą realizowane tylko w trakcie pełnienia służby. 
 

 

Rejon nr 1

mł.asp. Kamil Mikołajczyk

tel. (24) 722 10 07, służbowy 516 435 807

dzielnicowy.piatek1@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Piątek ulice: Kutnowska, Polna, Bitwy nad Bzurą, Rynek, Strażacka, Nadrzeczna, Szkolna, Literacka, Nowy Świat, Belwederska, Szpitalna, Jana Pawła II, Kościelna, Senatorska, Konarskiego, Kościelna, Stodolniana, Łęczycka, Senatorska

Gmina Piątek- miejscowości: Łęka, Broników, Orenice, Piekary, Michałówka, Rogaszyn, Janków, Orądki, Górki Pęcławskie, Włostowice, Pęcławice.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1

na okres od 01.01.2020r do 30.06.2020r

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Wykroczenia oraz przestępstwa szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. Popełnianie wykroczeń oraz przestępstw związanych z niszczeniem mienia oraz urządzeń użyteczności publicznej, zakłócaniem ładu oraz porządku publicznego w godzinach wieczornych i nocnych.

(prowadzono postępowania w sprawach o wykroczenia z art. 43 uwtpa , 140, 141 ,145 i 124 kw)

2.Zakładany cel do osiągnięcia.

 • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń
 • ​realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej
 • zbieranie i przetwarzanie informacji o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach.

 • spadek liczby zdarzeń kryminalnych występującym na podległym rejonie służbowym

 • poprawa poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej

 • budowanie wizerunku dzielnicowego jako osoby godnej zaufania społecznego

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • podejmowanie czynności zapobiegawczych, profilaktycznych, wychowawczych oraz represyjnych podczas służby obchodowej i patrolowej na podległym rejonie służbowym.
 • pogłębianie rozpoznania osobowego oraz posesyjnego podległego rejonu służbowego.
 • inicjowanie spotkań ze społecznością lokalną oraz organami samorządowymi, pod kątem profilaktyki przestępstw oraz wykroczeń, przekazywanie informacji dotyczących aktualnych zagrożeń na podległym terenie. Przybliżanie sposobu informowania o występowaniu zagrożeń na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń, aplikacji Moja Komenda, Dzielnicowy Bliżej Nas oraz innych stałych jak i okresowych programów wdrażanych przez KGP.
 • monitorowanie oraz reakcja na zagrożenia naniesione poprzez aplikację KMZiB w podległym rejonie - (okres realizacji planu działania priorytetowego)

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Urząd Gminy w Piątku
 • Samorząd terytorialny (tablice ogłoszeń, zebrania w sołectwach)
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku
 • Komórki organizacyjne KPP Łęczyca

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwach
 • Informowanie na bieżąco podczas służby obchodowej mieszkańców na podległym rejonie
 • inicjowanie i organizowanie spotkań ze społecznością lokalną
 • przekazanie aktualnego nr telefonu dzielnicowego celem szybkiego umożliwienia kontaktu
 • umieszczenie planu na stronie internetowej KPP Łęczyca

 

 

 

Rejon nr 2

st. asp. Dominik Wojtczak

 

tel. (24) 722 10 07, służbowy 516 435 813

dzielnicowy.piatek5@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

 

Piątek ulice: Pokrzywna, Łowicka, Zgierska, Sułkowska.

Gmina Piątek: Sułkowice I, Sułkowice II, Witów, Jasionna, Leżajna, Piaski Stare, Konarzew, Sypin, Borowiec, Boguszyce, Śladków Rozlazły, Śladków Podleśny, Mysłówka, Czerników, Mchowice, Błonie, Bielice, Pokrzywnica.

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2

na okres od 01.01.2020r do 30.06.2020r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na terenie rejonu nr II obejmującego swym zasięgiem rejon gminy Piątek w ostatnim okresie nasiliło się zjawisko występowania psów biegających bez nadzoru właścicieli. Skutkiem takiego zachowania posiadaczy zwierząt może być niebezpieczeństwo pogryzienia przypadkowych przechodniów oraz przyczynianie się do zwiększenia zdarzeń drogowych z udziałem wałęsających się psów.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • realizacja zadań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia ze strony psów będących bez nadzoru właścicieli w przestrzeni publicznej
 • wzrost świadomości mieszkańców o konsekwencjach prawnych jakie mogą ponieść
 • właściciele psów gdy nie zachowują należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • zorganizowanie kampanii informacyjnej podczas spotkań z sołtysami oraz mieszkańcami gminy Piątek na temat obowiązków wynikających z posiadania psów oraz informacji o należytych środkach ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i konsekwencji wynikających z art 77KW
 • reakcja na zaistniałe wykroczenia dotyczące nieprawidłowości przy trzymaniu zwierząt
 • propagowanie KMZB oraz aplikacji Moja Komenda celem szybszej i lepszej reakcji na zaistniałe zdarzenia

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Radni i Sołtysi na podległym rejonie służbowym – pomoc w propagowaniu materiałów informacyjnych

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • Przekazywanie informacji mieszkańcom na spotkaniach wiejskich oraz za pośrednictwem radnych i sołtysów.

 

 

Rejon nr 3

mł.asp. Kamil Cierpikowski

 

tel. (24) 722 10 07, służbowy 516 435 663

dzielnicowy.piatek3@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Rejon obejmuje:

Gmina Piątek: Górki Łubnickie, Żabokrzeki, Janówek, Janowice, Goślub I, Goślub II, Balków, Łubnica, Goślub Osada.

Gmina Góra Świętej Małgorzaty: Gaj Stary, Gaj Nowy, Janów, Stawy, Głupiejew, Sługi, Konstancin, Rogulice, Czarnopole, Łętków, Zagaj, Orszewice.

 

PLAN

 

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 3

na okres od 01. 01. 2020r do 30. 06. 2020r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Nasilenie zjawiska dotyczącego nadmiernego spożywania alkoholu w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Goślub Osada oraz zaśmiecanie rejonu przyległego do sklepu

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • wzmożenie kontroli miejsca zagrożonego oraz reagowanie na wszelkie wykroczenia
 • ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu do tego nie wyznaczonym

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • rozpoznanie posesyjno-osobowe
 • reakcja na ujawnione wykroczenia i stosowanie przewidzianych prawem środków ( okres realizacji planu działania priorytetowego )
 • spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów w podległym rejonie służbowym w tym z sołtysami i radnymi, przekazywanie informacji dotyczących zagrożeń na podległym terenie. (okres realizacji planu działania priorytetowego)

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Urząd Gminy w Piątku
 • Urząd Gminy w Górze Św. Małgorzaty
 • Sołtysi gminy Piątek i Góra Św. Małgorzaty

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń sołectwa
 • spotkania społeczne z mieszkańcami poszczególnych miejscowości
 • zamieszczenie planu priorytetowego na stronie internetowej KPP w Łęczycy

 

 

Rejon nr 4

st. asp. Artur Woźniak

 

tel. (24) 722 10 07, służbowy 516 435 840

dzielnicowy.piatek3@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Rejon obejmuje:

Gmina Góra Świętej Małgorzaty: Ambrożew, Bogdańczew, Bryski I, Bryski II, Góra Świętej Małgorzaty, Karsznice, Kosin, Kosiorów, Kwiatkówek, Marynki, Mętlew, Mierczyn, Moraków, Podgórzyce, Tum, Witaszewice, Bryski Kolonia.

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IV

na okres od 01. 01. 2020r do 30. 06. 2020r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców gminy Góra św. Małgorzaty oraz nanoszonymi na Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa eliminowanie czynów związanych ze spożywaniem alkoholu w rejonie przystanku autobusowego oraz sklepu ogólnospożywczego ,,Krokodylek”w miejscowości Góra św. Małgorzaty.

2.Zakładany cel do osiągnięcia.

 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej
 • reakcja na popełniane wykroczenia I przestępstwa w rejonie służbowym
 • zbieranie I przetwarzanie informacji o popełnianych przestępstwach I wykroczeniach
 • spadek liczby zdarzeń kryminalnych występujących na podległym rejonie służbowym
 • poprawa poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej
 • kreowanie wizerunku dzielnicowego jako osoby godnej zaufania

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • podejmowanie czynności zapobiegawczych,profilaktycznych,wychowawczych oraz represyjnych podczas służby obchodowej i patrolowej na podległym rejonie służbowym
 • pogłębianie rozpoznania posesyjno-osobowe podległego rejonu służbowego. Kontynuowanie i nawiązywanie kontaktów ze społeczeństwem w celu zapobiegania i przeciw działania popełniania przestępstw i wykroczeń a także pozyskiwanie informacji o zaistniałych zdarzeniach pod katem typowania sprawców przestępstw i wykroczeń
 • legitymowania osób i kontrole pojazdów.Reakcja na ujawnione czyny zabronione
 • inicjowanie spotkań ze społecznością lokalną oraz organami samorządowymi, pod katem profilaktyki społecznej, przekazywanie informacji dotyczących aktualnych zagrożeń na podległym terenie. Przybliżanie zagadnień Krajowej mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji Moja Komenda, Dzielnicowy Bliżej Nas oraz innych programów wdrażanych przez KGP.
 • monitorowanie oraz reakcja na zagrożenia naniesione poprzez aplikację KMBiB w podległym rejonie ( okres realizacji planu działania priorytetowego)

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Urząd Gminy w Górze Św. Małgorzaty
 • Samorząd terytorialny w zakresie przekazu informacji (tablice ogłoszeń,zebrania sołectw)
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze św. Małgorzaty
 • Komórki Organizacyjne KPP Łęczyca

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 •  umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń sołectwa
 • informowanie na bieżąco podczas służby obchodowej mieszkańców na podległym rejonie
 • inicjowanie I organizowanie spotkań ze społecznościom lokalną
 • przekazanie aktualnego numeru telefonu dzielnicowego celem szybkiego umożliwienia kontaktu
 • umieszczenie planu na stronie internetowej KPP Łęczyca