Posterunek Policji w Piątku - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Twój Dzielnicowy

Posterunek Policji w Piątku


Posterunek Policji w Piątku
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

Adres: ul. Stodolniana 5
   99-120 Piątek
tel.   
47 84 230 98

 Nadrzędna całodobowa jednostka Policji - KPP Łęczyca tel.  (24)721-11-00

Dyżur kierownika posterunku- każdy  poniedziedziałek  godzina : 10:00 - 14:00

Czas służby w posterunku określony jest grafikiem, indywidualnie dla każdego z policjantów.


 

 Kierownik Posterunku

 asp. szt. Sebastian Kieliszek


Kontakt:
Adres: ul. Stodolniana 5
   99-120 Piątek
tel.
47 84 230 98  
tel. kom. 723 659 579

 Połączenia na telefony służbowe dzielnicowych będą realizowane tylko w trakcie pełnienia służby. 
 

 

Rejon nr 1

mł.asp. Kamil Mikołajczyk

tel47 84 230 98. , służbowy 516 435 807

dzielnicowy.piatek1@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Piątek ulice: Kutnowska, Polna, Bitwy nad Bzurą, Rynek, Strażacka, Nadrzeczna, Szkolna, Literacka, Nowy Świat, Belwederska, Szpitalna, Jana Pawła II, Kościelna, Senatorska, Konarskiego, Kościelna, Stodolniana, Łęczycka, Senatorska

Gmina Piątek- miejscowości: Łęka, Broników, Orenice, Piekary, Michałówka, Rogaszyn, Janków, Orądki, Górki Pęcławskie, Włostowice, Pęcławice.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1

na okres od 01.07.2020 r do 31.12.2020 r

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Popełnianie wykroczeń oraz przestępstw szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa w tym związanych z niszczeniem mienia oraz urządzeń użyteczności publicznej, zakłócaniem ładu oraz porządku publicznego w godzinach wieczornych i nocnych. Wykroczenia popełniane przez młodzież w okresie wakacyjnym w tym w rejonie autostrady A-1. Propagowanie profilaktyki społecznej w związku z zagrożeniem COVID 19.

2.Zakładany cel do osiągnięcia.

 • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń

 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej
 • zbieranie i przetwarzanie informacji o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach.

 • spadek liczby zdarzeń kryminalnych występującym na podległym rejonie służbowym

 • poprawa poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej

 • budowanie wizerunku dzielnicowego jako osoby godnej zaufania społecznego

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 •  podejmowanie działań profilaktycznych, wychowawczych oraz represyjnych podczas służby obchodowej i patrolowej na podległym rejonie służbowym.
 • kontrola miejsc grupowania młodzieży w okresie wakacyjnym w tym w rejonie autostrady A-1
 • pogłębianie rozpoznania podległego rejonu służbowego.
 • informowanie społeczności lokalnej oraz organów samorządowych, pod kątem profilaktyki przestępstw oraz wykroczeń, przekazywanie informacji dotyczących aktualnych zagrożeń na podległym terenie. Przybliżanie zagadnień Krajowej Mapy Zagrożeń, aplikacji Moja Komenda, Dzielnicowy Bliżej Nas oraz innych stałych jak i okresowych programów wdrażanych przez KGP.
 • monitorowanie oraz reakcja na zagrożenia naniesione poprzez aplikację KMZiB w podległym rejoni

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Urząd Gminy w Piątku
 • Samorząd terytorialny (tablice ogłoszeń, zebrania w sołectwach)
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku
 • Komórki organizacyjne KPP Łęczyca

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w sołectwach
 • Informowanie na bieżąco podczas służby obchodowej mieszkańców na podległym rejonie
 • inicjowanie i organizowanie spotkań ze społecznością lokalną
 • przekazanie aktualnego nr telefonu dzielnicowego celem szybkiego umożliwienia kontaktu
 • umieszczenie planu na stronie internetowej KPP Łęczyca

 

 

 

Rejon nr 2

st. asp. Dominik Wojtczak

 

tel.47 84 230 98 , służbowy 516 435 813

dzielnicowy.piatek5@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

 

Piątek ulice: Pokrzywna, Łowicka, Zgierska, Sułkowska.

Gmina Piątek: Sułkowice I, Sułkowice II, Witów, Jasionna, Leżajna, Piaski Stare, Konarzew, Sypin, Borowiec, Boguszyce, Śladków Rozlazły, Śladków Podleśny, Mysłówka, Czerników, Mchowice, Błonie, Bielice, Pokrzywnica.

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2

na okres od 01.07.2020r do 31.12.2020r

 

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Wyeliminowanie problemu zaśmiecania terenów leśnych w miejscowościach Konarzew oraz Witów.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • realizacja zadań zmierzających do wyeliminowania zdiagnozowanego zagrożenia

 • zwiększanie świadomości społecznej , a szczególnie osób przebywających na terenach leśnych we wskazanych miejscowościach o konsekwencjach wynikających z zaśmiecania lasów

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • zwracanie uwagi podczas służb obchodowych na osoby poruszające się na terenach leśnych we wskazanym rejonie,
 •  reakcja na wykroczenia popełniane przez osoby przebywające w lasach w okresie letnim oraz grzybiarzy jesienią
 • utrzymanie ścisłej współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Piątek sołectwem Konarzew oraz Witów
 • współpraca z Nadleśnictwem Grotniki, a głównie z leśniczym Leśnictwa Gieczno

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Nadleśnictwo Grotniki
 • sołectwa Konarzew i Witów

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • Przekazywanie informacji mieszkańcom sołectw poprzez informacje dla sołtysów.
 • Zamieszczenie informacji o planie priorytetowym na stronie internetowej KPP w Łęczycy.
 • Przeprowadzanie rozmów profilaktycznych z osobami poruszającymi się na terenach leśnych.

 

 

 

 

 

Rejon nr 3

mł.asp. Kamil Cierpikowski

 

tel.47 84 230 98 , służbowy 516 435 663

dzielnicowy.piatek3@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Rejon obejmuje:

Gmina Piątek: Górki Łubnickie, Żabokrzeki, Janówek, Janowice, Goślub I, Goślub II, Balków, Łubnica, Goślub Osada.

Gmina Góra Świętej Małgorzaty: Gaj Stary, Gaj Nowy, Janów, Stawy, Głupiejew, Sługi, Konstancin, Rogulice, Czarnopole, Łętków, Zagaj, Orszewice.

 

PLAN

 

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 3

na okres od 01. 07. 2020r do 31. 12. 2020r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Wyeliminowanie zjawiska związanego z niewłaściwym sprawowaniem nadzoru nad zwierzętami domowymi.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • realizacja zadań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia ze strony psów będących bez nadzoru właścicieli w przestrzeni publicznej
 • wzrost świadomości mieszkańców o konsekwencjach prawnych jakie mogą ponieść
 • właściciele psów gdy nie zachowują należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

 

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • rozpoznanie posesyjno-osobowe
 • reakcja na ujawnione wykroczenia i stosowanie przewidzianych prawem środków ( okres realizacji planu działania priorytetowego )
 • spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów w podległym rejonie służbowym w tym z sołtysami i radnymi, przekazywanie informacji dotyczących zagrożeń na podległym terenie. (okres realizacji planu działania priorytetowego)

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Urząd Gminy w Piątku
 • Urząd Gminy w Górze Św. Małgorzaty
 • Sołtysi gminy Piątek i Góra Św. Małgorzaty

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń sołectwa
 • spotkania społeczne z mieszkańcami poszczególnych miejscowości
 • zamieszczenie planu priorytetowego na stronie internetowej KPP w Łęczycy

 

 

Rejon nr 4

st. asp. Artur Woźniak

 

tel.47 84 230 98 , służbowy 516 435 840

dzielnicowy.piatek3@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

 

Rejon obejmuje:

Gmina Góra Świętej Małgorzaty: Ambrożew, Bogdańczew, Bryski I, Bryski II, Góra Świętej Małgorzaty, Karsznice, Kosin, Kosiorów, Kwiatkówek, Marynki, Mętlew, Mierczyn, Moraków, Podgórzyce, Tum, Witaszewice, Bryski Kolonia.

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IV

na okres od 01. 07. 2020r do 31. 12. 2020r

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Eliminacja czynów zabronionych związanych z spożywaniem alkoholu I przekraczaniem dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym.

2.Zakładany cel do osiągnięcia.

 • ograniczenie i stopniowa eliminacja występującego zagrożenia
 • zbieranie i przetwarzanie informacji o popełnianych przestepstwach i wykroczeniach dotyczących w/w zagadnienia
 • zwiększenie kontaktu z mieszkańcami celem poprawy poczucia bezpieczeństwa

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • podejmowanie czynności zapobiegawczych,profilaktycznych,wychowawczych oraz represyjnych podczas służby obchodowej i patrolowej na podległym rejonie służbowym
 • pogłębianie rozpoznania posesyjno-osobowe podległego rejonu słuzbowego. Kontynuowanie i nawiązywanie kontaktów ze społeczeństwem w celu zapobiegania i przeciwdziałania popełniania przestepstw i wykroczeń a także pozyskiwanie informacji o zaistniałych zdarzeniach pod katem typowania sprawców przestepstw i wykroczeń
 • inicjowanie spotakań ze społecznością lokalną oraz organami samorządowymi, pod katem profilaktyki społecznej, przekazywanie informacji dotyczących aktualnych zagrożeń na podległym terenie. Przyblizanie zagadnień Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji Moja Komenda, Dzielnicowy Blizej Nas oraz innych programów wdrażanych przez KGP.
 • monitorowanie oraz reakcja na zagrozenia naniesione poprzez aplikację KMBiB w podległym rejonie

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Samorząd terytorialny w zakresie przekazu informacji (tablice ogłoszeń,zebrania sołectw)
 • Komórki Organizacyjne KPP Łęczyca

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • informowanie na bieżąco podczas służby obchodowej mieszkańców na podległym rejonie
 • inicjowanie i organizowanie spotkań ze społecznościa lokalną
 • przekazanie aktualnego numeru telefonu dzielnicowego celem szybkiego umożliwienia kontaktu
 • umieszczenie planu na stronie internetowej KPP Łęczyca